Kritéria přijímání dětí z jiných MŠ na prázdninový provoz

Kritéria přijímání dětí z jiných MŠ na prázdninovou docházku

v měsíci červenci a srpnu

 

Do mateřské školy Brno, ulice Kosmonautů 2, 625 00 mohou být v měsících červenci a srpnu přijaty děti z jiných mateřských škol, jejichž MŠ je v době otevření MŠ Kosmonautů uzavřena.

Zákonný zástupce musí své dítě písemně přihlásit, tedy přinést osobně vyplněnou přihlášku a povinné přílohy do mateřské školy. Do MŠ mohou být přijaty pouze děti, které jsou řádně očkovány, což musí být doloženo ověřenou kopií Evidenčního listu z kmenové mateřské školy. Kopie Evidenčního listu bude opatřena originálem razítka kmenové školy s doložkou její pí. ředitelky, že kopie souhlasí s originálem.

Lékařské potvrzení na podané přihlášce k prázdninovému provozu tedy není nutné!

Účastníkem správního řízení je žadatel, tj. osoba, na kterou se bude rozhodnutí ředitelky vztahovat. Žadatelem o přijetí do MŠ je vždy dítě, o které se jedná. Vzhledem k tomu, že dítě není procesně způsobilé, je ve správním řízení zastupováno zákonným zástupcem, zpravidla jedním z rodičů.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a přílohy  žádosti v měsících červenci a srpnu se podávají písemně místně příslušnému Správnímu orgánu, kterým je v tomto případě ředitelka mateřské školy. V den podání žádosti je zahájeno správní řízení, které končí dnem, kdy rozhodnutí ředitelky nabude právní moci.

Při obsazování volných míst se posoudí všechny přihlášky a ředitelka rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte.  Do 30 dnů vydává zákonným zástupcům dítěte Rozhodnutí o přijetí. Zákonní zástupci nepřijatých dětí budou vyzváni k vyzvednutí Rozhodnutí o nepřijetí do MŠ.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Brno, ulice Kosmonautů 2, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Součástí Žádosti o přijetí je kopie „ Evidenčního listu dítěte“ z  kmenové školky s platnými a úplnými údaji.

 

Termíny provozu konkrétních mateřských škol, jsou zveřejněny na webových stránkách MŠ, zveřejněné ve Starolískoveckém zpravodaji, vyvěšeny v prostorách MŠ. 

Za děti umístěné do mateřské školy v době prázdninového provozu, uhradí před nástupem zákonný zástupce úplatu za předškolní vzdělávání, této náhradní škole v její předepsané výši.

 

V MŠ Kosmonautů je to: 

       Úplata za předškolní vzdělávání (školné) - 235,-   za 14 dnů provozu. 

                                                        stravné      38,-  Kč za den u dětí 3-6 letých               

                                                                           42,-  Kč za den u dětí 7 letých

Platba stravného a školného

 • složenkou
 • příkazem v bance

Platba za stravu a úplatu musí být uhrazena na účtu mateřské školy do 30. června 2020.

 

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřské školy: 

 

 • bydliště dítěte na území městské části Brno – Starý Lískovec, děti na celodenní docházku

-     bydliště dítěte ve městě Brně, děti na celodenní docházku

 • bydliště dítěte mimo město Brno, děti na celodenní docházku
 • děti na polodenní docházku
 • ostatní děti

 

Podmínky přijetí

 1. Žádost a přílohy vyzvednuté v MŠ dne 14. 05. 2019 od 7 do 14 hodin.

Žádost i přílohy budou k dispozici ke stažení  na webových stránkách školy

 1. Osobně odevzdaná  žádost (přihláška) včetně příloh dne 27. 05.2019 v době od 6.30 do16.30 hodin do schránky školy v zalepené obálce označené: Prázdninový provoz a jméno dítěte.

Na žádosti podané po 27. 05. 2020 nebude brán zřetel.

 

 1. Vydávání rozhodnutí (přijetí, nepřijetí) dne 03. 06. 2019 od 12.30 do 17.00 hodin

 

Přílohy žádosti:

 • Řádně vyplněná žádost o přijetí k prázdninovému provozu podepsaná oběma rodiči
 • Informační povinnost podepsaná oběma rodiči
 • Evidenční list z kmenové školy potvrzený a orazítkovaný ředitelkou, že kopie souhlasí s originálem
 • GDPR – souhlas se zpracováním osobních údajů
 • Přihláška ke stravování
 • Pověření k vyzvedávání dětí z MŠ – pokud bude dítě vyzvedávat jiná osoba než zákonní zástupci

 

Na přijímání dětí podle věty první se nevztahuje nejvyšší povolený počet dětí zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení podle § 144 odst. 1 písmeno e), ředitel mateřské školy však je povinen zajistit, aby počet dětí, které se účastní vzdělávání v témž okamžiku, nepřekročil nejvyšší povolený počet dětí.

Aby toto volné místo vzniklo, musí rodiče trvale přijatých dětí v naší MŠ písemně oznámit Oznámení o  ukončení docházky k 30.6.2019 /jedná se o děti, které odchází do ZŠ, jiné případy), nebo oznámit Oznámení o přerušení docházky v době prázdninového provozu.

V případě přerušení docházky v době prázdninového provozu na dobu určitou ohlásí rodiče písemně Oznámení přerušení docházky dítěte do MŠ v měsících červenci a srpnu. Pokud rodiče takto neučiní, jsou povinni zaplatit školné ve výši 235,- Kč za polovinu měsíce, ve kterém je MŠ v provozu, tedy i tehdy, když jejich dítě do MŠ nedocházelo ani jeden den v měsíci.

V měsících ve kterých je škola uzavřena, je částka školného poměrně snížena na 0,- Kč a rodiče tedy úplatu za předškolní vzdělávání nemusí hradit, ani písemně žádat ředitelku školy o přerušení provozu.                                                                                     

                                                                                       

                                                                                         Mgr. Lucie Žigárdyová

                                                                                        ředitelka mateřské školy