Informace k režimu návratu dětí ze zahraničí – prázdninový provoz, začátek školního roku

Vážení rodiče,  přečtěte si pozorně pravidla návratu dětí do mateřské školy na prázdninový provoz. Při vstupu do mateřské školy budete požádáni o čestné prohlášení, že vaše dítě nepobývalo v zemích uvedených níže. Pokud děti pobývaly v uvedených zemích, je nutné postupovat podle pravidel uvedených v dokumentu Ministerstva školství: Informace pro školy a školská zařízení (povinnost testování ve zdravotnickém nebo odběrovém zařízení).

Informace k režimu návratu dětí ze zahraničí – prázdninový provoz, začátek školního roku

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 8. 7. 2021 bylo vydáno ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 9. 7. 2021.

Zvláštní pravidla platí pro děti do 6 let v mateřských školách

Děti do 6 let nepodléhají povinnosti testování v  uvedených případech (viz příloha – Informace pro školy a školská zařízení), ale pro mateřské školy se uplatňují zvláštní pravidla:

• V případě dětí do 6 let věku v mateřské škole nebo podobné instituci, s výjimkou dětí
přeshraničních pracovníků a studentů, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání
pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do
nebo ze sousedního státu a pro cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče
o nezletilé dítě nebo styku s ním anebo za účelem návštěvy manžela nebo registrovaného
partnera, který je v sousedním státě zaměstnán nebo tam studuje, nesmí mateřská škola nebo
podobná instituce umožnit osobní přítomnost dětí, které se vrátily ze země s velmi vysokým
rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území České republiky, resp. po dobu 10 dní, jde-li o
návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy.

- Čili pokud se děti ve věku do 6 let vrátí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, resp.
s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou
automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, od vstupu do ČR.
           ▪ I kdyby se podrobily testu a výsledek by byl negativní, není možné takto prolomit
              povinnost samoizolace.
- Co se týká dětí, které dovršily 6 let věku, tak se na ně vztahují pravidla stejná jako pro
všechny osoby vracející se ze všech zahraničních zemí
(povinnost testování ve zdravotnickém nebo odběrovém zařízení).

Země nebo jejich části s velmi vysokým rizikem nákazy dle bodu III.1 ochranného opatření

Kyperská republika

Nizozemské království

Španělské království (včetně Baleárských ostrovů)

 

Čestné prohlášení

Prohlašuji, že moje dítě před nástupem do mateřské školy v posledních 14 dnech nepobývalo v zemích s vysokým rizikem nakažení  -        Kyperská republika, Nizozemské království , Španělské království (včetně Baleárských ostrovů)a nepodléhá tak povinné samoizolaci v domácím prostředí

nebo povinnosti testování ve zdravotnickém zařízení při návratu ze všech zahraničních zemí (děti 6leté a starší)

 

Jméno dítěte: ……………………………………………………………………………………nar. ……………………………………

 

Jméno rodiče nebo zákonného zástupce:  ………………………………………………………………………………………

 

Dne ……………………………..                                                        ……………………………………………………………..                                                                                               

                                                                                                                         Podpis rodiče