Prázdninová docházka pro dětí z MŠ Kosmonautů

Prázdninová docházka našich dětí

Podmínky prázdninové docházky od 15.8. do 26.8.22

Na přijímání dětí k prázdninovému provozu se nevztahuje nejvyšší povolený počet dětí zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení podle § 144 odst. 1 písmeno e), ředitel mateřské školy je však povinen zajistit, aby počet dětí, které se účastní vzdělávání během prázdninového provozu v témže okamžiku, nepřekročil nejvyšší povolený počet dětí.

Aby toto volné místo vzniklo, musí rodiče trvale přijatých dětí v naší mateřské škole nejpozději do konce května písemně oznámit – vyplnit:

  1. Oznámení o přerušení docházky v době prázdninového provozu, nebo
  2. Oznámení o  ukončení docházky k 30. 6. 2022“ (jedná se o děti, které odchází do ZŠ, stěhují se, odchází do jiné mateřské školy a nebudou MŠ navštěvovat o prázdninách)

Pokud rodiče  neodhlásí svoje dítě nebo neukončí jeho docházku k datu 30.6.22, jsou povinni zaplatit školné ve výši 225,- Kč za čtrnáct dní, ve kterých je MŠ v provozu, tedy i tehdy, když jejich dítě do MŠ nedocházelo ani jeden den v měsíci.

Částka školného bude stanovena na částku 0, Kč pouze v případě, že rodiče písemně požádají ředitelku mateřské školy na formuláři – „Oznámení o přerušení prázdninového provozu“ nebo „Oznámení o  ukončení docházky k 30. 6. 2022“.

Povinností rodiče dítěte, které končí předškolní docházku z důvodu stěhování či přestupu na jinou MŠ, je písemně ukončit vzdělávání svého dítěte co nejdříve, nejpozději však do 31. 8. 22.

Prázdninový provoz

Po dohodě se zřizovatelem bude naše mateřská škola zajišťovat prázdninový provoz:

Prázdninový provoz ve školním roce 2021 - 2022

 

   1.7. -   15.7.           MŠ Bosonožská

 18.7. -   22.7.           ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny

 15.8. -   26.8.           MŠ, Kosmonautů 2

 

    Máte možnost požádat ve správním řízení o přijetí dítěte v naší městské části nebo do jakékoli MŠ v městě Brně (jejich seznam bude zveřejněn na internetových stránkách MMB odbor školství). Nebo si sami zajistit provoz v soukromém zařízení.

 

Jak postupovat pokud chci své dítě odhlásit z prázdninového provozu. 

Pokud Vaše dítě nebude v době prázdninového provozu navštěvovat MŠ ani jeden den v měsíci, a proto nechcete platit školné v době prázdninového provozu, musíte to MŠ písemně oznámit a vyplnit:

 

Oznámení o přerušení docházky do MŠ v měsících

červenci a srpnu

na dobu určitou od ………..do……………

 

Naše MŠ stanovila výši školného v době prázdninového provozu na 0,-KČ pro zákonné zástupce dětí, kteří o to písemně požádají a jejichž dítě se předškolního vzdělávání v době prázdnin nezúčastní ani jeden den v měsíci.

Po dodání „Oznámení o přerušení docházky“ Vám bude automaticky školné v době prázdninového provozu naší MŠ sníženo na 0,-Kč.

Pokud zákonní zástupci toto neučiní, jsou povinni zaplatit polovinu školného za 14 dnů, ve kterých je MŠ v provozu. Tedy i tehdy, když jejich dítě do MŠ nebude docházet ani jeden den v měsíci.

V měsících ve kterých je škola uzavřena, je částka školného poměrně snížena na 0,- Kč, rodiče tedy školné nemusí hradit, ani písemně žádat ředitelku školy.

Pokud nebudou MŠ v době prázdnin navštěvovat děti, které odchází do školy, nebo se stěhují a do naší MŠ již nenastoupí, vypíší jen

 

Oznámení o ukončení docházky k 30.6. a tím také nejsou povinni platit školné v době prázdninové docházky.