Rozhodnutí o přijetí k prázdninovému provozu

ROZHODNUTÍ

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Brno, ulice Kosmonautů 2, příspěvková organizace, rozhodla podle ustanovení § 34 odst. 3 a § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto:

uchazeči s přiděleným registračním číslem              na

Žádosti k předškolnímu vzdělávání:

135 až 176 se přijímají

K předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Brno, ulice Kosmonautů 2, příspěvková organizace po dobu prázdninového provozu od 15. 8. do 26. 8. 2022

 

Odůvodnění:

Na základě žádosti zákonných zástupců dětí rozhodla ředitelka mateřské školy o přijetí dětí k prázdninovému provozu do Mateřské školy, Brno, ulice Kosmonautů 2, p.o. od 15. 8. do 26. 8. 2022

Při posuzování žádosti postupovala ředitelka mateřské školy podle § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle stanovených kritérií.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho zveřejnění na webových stránkách školy a úřední desce školy. Odvolání se podává u ředitelky mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Brno, ulice Kosmonautů 2, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje