Kuchyně

 
VÁŽENÍ RODIČE, PŘIJMĚTE OMLUVU TI, KTEŘÍ SE HLÁSÍTE K NÁM NA PRÁZDNINY 
 
DALA JSEM NA STRÁNKY ŽÁDOST BEZ KOLONKY PRO POTVRZENÍ OD LÉKAŘE.
MOC SE OMLOUVÁM A ŽÁDOST DNES NA NAŠICH STRÁNKÁCH VYMĚNÍM A MŮŽETE SI JI STÁHNOUT A NECHAT POTVRDIT NEBO NAPSAT NA EMAIL: mskosmonautu@volny.cz
KDO DONESE ŽÁDOST BEZ POTVRZENÍ, BUDU JI BRÁT JAKO PŘIJATOU A DO 5 DNŮ MI MŮŽETE POTVRZENÍ DONÉST.
MŮŽETE MÍT I POTVRZENÍ PŘÍMO OD PANÍ DOKTORKY, ŽE JE DÍTĚ ZDRÁVO A OČKOVÁNO.
Lucie Žigárdyová
Ředitelka MŠ Kosmonautů
 
 
 
 
Prázdninová docházka

Podmínky prázdninové docházky od 15.8. do 26.8.22

Na přijímání dětí k prázdninovému provozu se nevztahuje nejvyšší povolený počet dětí zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení podle § 144 odst. 1 písmeno e), ředitel mateřské školy je však povinen zajistit, aby počet dětí, které se účastní vzdělávání během prázdninového provozu v témže okamžiku, nepřekročil nejvyšší povolený počet dětí.

Aby toto volné místo vzniklo, musí rodiče trvale přijatých dětí v naší mateřské škole nejpozději do konce května písemně oznámit – vyplnit:

 1. Oznámení o přerušení docházky v době prázdninového provozu, nebo
 2. Oznámení o  ukončení docházky k 30. 6. 2022“ (jedná se o děti, které odchází do ZŠ, stěhují se, odchází do jiné mateřské školy a nebudou MŠ navštěvovat o prázdninách)

Pokud rodiče  neodhlásí svoje dítě nebo neukončí jeho docházku k datu 30.6.22, jsou povinni zaplatit školné ve výši 225,- Kč za čtrnáct dní, ve kterých je MŠ v provozu, tedy i tehdy, když jejich dítě do MŠ nedocházelo ani jeden den v měsíci.

Částka školného bude stanovena na částku 0, Kč pouze v případě, že rodiče písemně požádají ředitelku mateřské školy na formuláři – „Oznámení o přerušení prázdninového provozu“ nebo „Oznámení o  ukončení docházky k 30. 6. 2022“.

Povinností rodiče dítěte, které končí předškolní docházku z důvodu stěhování či přestupu na jinou MŠ, je písemně ukončit vzdělávání svého dítěte co nejdříve, nejpozději však do 31. 8. 22.

Prázdninový provoz

Po dohodě se zřizovatelem bude naše mateřská škola zajišťovat prázdninový provoz:

Prázdninový provoz ve školním roce 2021 - 2022

 

   1.7. -   15.7.           MŠ Bosonožská

 18.7. -   22.7.           ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny

 15.8. -   26.8.           MŠ, Kosmonautů 2

 

    Máte možnost požádat ve správním řízení o přijetí dítěte v naší městské části nebo do jakékoli MŠ v městě Brně (jejich seznam bude zveřejněn na internetových stránkách MMB odbor školství). Nebo si sami zajistit provoz v soukromém zařízení.

 

Jak postupovat pokud chci své dítě odhlásit z prázdninového provozu. 

Pokud Vaše dítě nebude v době prázdninového provozu navštěvovat MŠ ani jeden den v měsíci, a proto nechcete platit školné v době prázdninového provozu, musíte to MŠ písemně oznámit a vyplnit:

 

Oznámení o přerušení docházky do MŠ v měsících

červenci a srpnu

na dobu určitou od ………..do……………

 

Naše MŠ stanovila výši školného v době prázdninového provozu na 0,-KČ pro zákonné zástupce dětí, kteří o to písemně požádají a jejichž dítě se předškolního vzdělávání v době prázdnin nezúčastní ani jeden den v měsíci.

Po dodání „Oznámení o přerušení docházky“ Vám bude automaticky školné v době prázdninového provozu naší MŠ sníženo na 0,-Kč.

Pokud zákonní zástupci toto neučiní, jsou povinni zaplatit polovinu školného za 14 dnů, ve kterých je MŠ v provozu. Tedy i tehdy, když jejich dítě do MŠ nebude docházet ani jeden den v měsíci.

V měsících ve kterých je škola uzavřena, je částka školného poměrně snížena na 0,- Kč, rodiče tedy školné nemusí hradit, ani písemně žádat ředitelku školy.

Pokud nebudou MŠ v době prázdnin navštěvovat děti, které odchází do školy, nebo se stěhují a do naší MŠ již nenastoupí, vypíší jen

Oznámení o ukončení docházky k 30.6. a tím také nejsou povinni platit školné v době prázdninové docházky.

 

Kritéria přijímání dětí z jiných MŠ na prázdninovou docházku v měsíci červenci a srpnu

 Do mateřské školy Brno, ulice Kosmonautů 2, 625 00 mohou být v měsících červenci a srpnu přijaty děti z jiných mateřských škol, jejichž MŠ je v době otevření MŠ Kosmonautů uzavřena.

Zákonný zástupce musí své dítě písemně přihlásit, tedy přinést osobně vyplněnou přihlášku a povinné přílohy do mateřské školy. Do MŠ mohou být přijaty pouze děti, které jsou řádně očkovány, což musí být doloženo ověřenou kopií Evidenčního listu z kmenové mateřské školy (tato podmínka se netýká předškoláků a dětí s odloženou školní docházkou). Kopie Evidenčního listu bude opatřena originálem razítka kmenové školy s doložkou její pí. ředitelky, že kopie souhlasí s originálem.

Lékařské potvrzení na podané přihlášce k prázdninovému provozu tedy je nutné!

Účastníkem správního řízení je žadatel, tj. osoba, na kterou se bude rozhodnutí ředitelky vztahovat. Žadatelem o přijetí do MŠ je vždy dítě, o které se jedná. Vzhledem k tomu, že dítě není procesně způsobilé, je ve správním řízení zastupováno zákonným zástupcem, zpravidla jedním z rodičů.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a přílohy  žádosti v měsících červenci a srpnu se podávají písemně místně příslušnému Správnímu orgánu, kterým je v tomto případě ředitelka mateřské školy. V den podání žádosti je zahájeno správní řízení, které končí dnem, kdy rozhodnutí ředitelky nabude právní moci.

Při obsazování volných míst se posoudí všechny přihlášky a ředitelka rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte.  Do 30 dnů vydává zákonným zástupcům dítěte Rozhodnutí o přijetí. Zákonní zástupci nepřijatých dětí budou vyzváni k vyzvednutí Rozhodnutí o nepřijetí do MŠ.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Brno, ulice Kosmonautů 2, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Součástí Žádosti o přijetí je kopie „ Evidenčního listu dítěte“ z  kmenové školky s platnými a úplnými údaji.

Termíny provozu konkrétních mateřských škol, jsou zveřejněny na webových stránkách MŠ, zveřejněné ve Starolískoveckém zpravodaji, vyvěšeny v prostorách MŠ. 

Za děti umístěné do mateřské školy v době prázdninového provozu, uhradí před nástupem zákonný zástupce úplatu za předškolní vzdělávání, této náhradní škole v její předepsané výši.

 V MŠ Kosmonautů je to: 

       Úplata za předškolní vzdělávání (školné) - 225,-   za 14 dnů provozu. 

                                                                  stravné      40,-  Kč za den u dětí 3-6 letých       (400 Kč)        

                                                                                      44,-  Kč za den u dětí 7 letých       (440 Kč)

Platba stravného a školného

 • složenkou

 • příkazem v bance

Platba za stravu a úplatu musí být uhrazena na účtu mateřské školy do 30. července 2022.

 

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřské školy: 

 

 • bydliště dítěte na území městské části Brno – Starý Lískovec, děti na celodenní docházku 

 • bydliště dítěte ve městě Brně, děti na celodenní docházku

 • bydliště dítěte mimo město Brno, děti na celodenní docházku

 • děti na polodenní docházku

 • ostatní děti

 Podmínky přijetí

 1. Žádost a přílohy vyzvednuté v MŠ dne 19. 05. 2022 od 7,30 do 14 hodin – po telefonické domluvě

Žádost i přílohy budou k dispozici ke stažení  na webových stránkách školy

 1. Osobně odevzdaná  žádost (přihláška) včetně příloh dne 24. 05.2022 v době od 10 do 16.00 hodin v ředitelně školy.

Na žádosti podané po 24. 05. 2022 nebude brán zřetel. 

Pokud bude víc žádostí než volných míst, bude se losovat za přítomnosti zástupce zřizovatele.

 1. Vydávání rozhodnutí (přijetí, nepřijetí) dne 02. 06. 2022 od 12.00 do 16.00 hodin

 Přílohy žádosti najdete v záložce "Ke stažení"

 • Řádně vyplněná žádost (přihláška) k přijetí k prázdninovému provozu podepsaná oběma rodiči 

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví povinnost podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro indikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá originálem potvrzení praktického lékaře na přihlášce.

 • Informační povinnost podepsaná oběma rodiči

 • Evidenční list z kmenové školy s razítkem školy - dostanete na vyádání ve vaší MŠ

 • GDPR – souhlas se zpracováním osobních údajů

 • Přihláška ke stravování

 • Pověření k vyzvedávání dětí z MŠ – pokud bude dítě vyzvedávat jiná osoba než zákonní zástupci

 

Na přijímání dětí podle věty první se nevztahuje nejvyšší povolený počet dětí zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení podle § 144 odst. 1 písmeno e), ředitel mateřské školy však je povinen zajistit, aby počet dětí, které se účastní vzdělávání v témž okamžiku, nepřekročil nejvyšší povolený počet dětí.

 

Prázdninový provoz v MŠ Kosmonautů

Aby toto volné místo vzniklo, musí rodiče trvale přijatých dětí v naší MŠ písemně oznámit Oznámení o  ukončení docházky k 30. 6. 2022 (jedná se o děti, které odchází do ZŠ, jiné případy), nebo oznámit Oznámení o přerušení docházky v době prázdninového provozu do konce května 2022.

V případě přerušení docházky v době prázdninového provozu na dobu určitou ohlásí rodiče písemně Oznámení přerušení docházky dítěte do MŠ v měsících červenci a srpnu. Pokud rodiče takto neučiní, jsou povinni zaplatit školné ve výši 225,- Kč za polovinu měsíce, ve kterém je MŠ v provozu, tedy i tehdy, když jejich dítě do MŠ nedocházelo ani jeden den v měsíci.

V měsících ve kterých je škola uzavřena, je částka školného poměrně snížena na 0,- Kč a rodiče tedy úplatu za předškolní vzdělávání nemusí hradit, ani písemně žádat ředitelku školy o přerušení provozu.                                                                                     

                                                                                       

                                                                                         Mgr. Lucie Žigárdyová

                                                                                       ředitelka mateřské školy

 
 
 
 
 
 
 
 
od 12.1. 2022 si rodiče mohou vyzvednout potvrzeni 

pro slevu na dani z příjmů na umístění dítěte v předškolním zařízení (školkovné).

 
 
 
 
 
DŮLEŽITÁ INFORMACE OD 1.12. 2021 SE MĚNÍ CENA OBĚDŮ
6 LET 40,-KČ
7 LET 44,-KČ
 
Zálohy neměňte!!!!
 
 
 
 
 
 
 
VÁŽENÍ RODIČE

V NOVÉ APLIKACI JE MOŽNOST ODHLAŠOVÁNÍ - KAŽDÝ DEN DO 7.00 hod, po tomto čase už dítě neodhlásím a rodič si může přijít první den nemoci pro oběd, následné dny nemá nárok a rodič si musí stravu odhlásit.

Strava se vydává do čistých jídlonosičů a je určena ke krátkodobé spotřebě. 

 
 
Důležitá informace
Važení rodiče, děti, které jdou po obědě, mají nárok na svačinku, která je dotovaná , ale správně by se měla konzumovat v mateřské škole. Ale dáváme domů. Jelikož dáváme celý kousek bulky, rohliku, krajíc chleba  atd. je to větší porce, než mají odpolední děti, tak už nebudeme dávat kousek zeleniny, aby se to vykonpenzovalo a bylo to spravedlivé.
 
INFORMACE
Zařízení MŠ od 1.9.2018 rozšířilo nabídku služeb v rámci školního stravování a stravování dietní. Dietní stravu připravuje proškolená hlavní kuchařka.
Byly jsme zařazeni do projektu dietní stravování a vycházíme vstříc rodičům, kteří toto stravování potřebují pro své dítě.
Rodič musí donést lékařské doporučení od odborníka.
 

Dietní stravování jako pomoc rodičům

Dietní stravování je náročné, ale je to velmi záslužná práce. Já za ní vidím od začátku velkou pomoc rodičům, pro které je mnohdy velmi namáhavé skloubit dietní potřeby svých dětí, školní docházku a práci. Pozitivní ohlasy strávníků jsou pro nás velkou motivací v pokračování a zdokonalování se.  Pevně věřím, že nám zůstanou současní strávníci věrni a doufám, že do budoucna využijí naše dietní stravování i další.

 
 
INFORMACE
ZELENINA A OVOCE-píšu na jidelníček
 děti opravdu dostávají všeho dost (mrkev, paprika, rajče, kedlubny, ředkvičky atd a banány, jablka, pomeranče, mandarimky, hrozny, hrušky, jahody ,broskve, nektarinky,meloun) dle možnosti na skladu. VŠE ČERSTVÉ
 
 
 
 
 KDO  HRADÍ  A  KDO  NEHRADÍ  ŠKOLNÉ

           pro  školní  rok  2021 / 2022

Školné hradí: všechny děti narozené od 1.9.2016----na tento školní rok školné činí- 450,-

Školné nehradí: všechny předškolní děti a děti s odkladem školní docházky

                      měsíční platby celkem-STRAVNÉ + ŠKOLNÉ

 

  Děti 2-5 let: stravné 750,- Kč + školné 450,- Kč -celkem 1200,-Kč

Děti 6 let (předškolní): pouze stravné 750,- Kč

Děti 7 let ( s odkladem školní docházky): pouze stravné 850,- Kč

   

Platby se hradí měsíčně do 15 dne v měsíci!! Při zadávání trvalého příkazu si nastavte platby bez července a srpna (prázdniny)

                          číslo našeho účtu je 44631621/0100

                       VS- dostanete ve třídě

 

Adela Nováková, vedoucí školní jídelny

ade.novakova@email.cz

 

 
číslo na odhlašování stravy 547240352 
+ nová aplikace
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Informace pro rodiče

 
Nezapomňte si zastavit trvalé příkazy na prázdniny. Opět letos jsou dost velké přeplatky na stravném, protože MŠ byla zavřená-COVID. Přeplatky budu vracet v srpnu 2021 na Vaše účty.

 

 

 

 
 
PEČIVO PÍŠU-- CHLÉB-ALE OBJEDNÁVÁM RŮZNÉ DRUHY, VEKA , ROHLÍK-GRAHAMOVÝ, DALAMÁNEK ATD.
VŠE PODLE DOSTUPNOSTI

 

 
  

 

Vyúčtování přeplatků -vše je napsané ve Školním řádu na nástěnce ve třídách

Přeplatky stravného jsou vyúčtovány jednou za školní rok

Na konci školního roku jsou přeplatky vráceny  v měsíci srpnu

- dětem, které končí školní docházku – přeplatky se vrací na účet rodičů během měsíce srpna

                                                          -  tomu, kdo nemá účet, se vrací přeplatky hotově

                                                

 
DOPORUČENÍ
 
1X TÝDNĚ MŮŽE BÝT BEZMASÉ JÍDLO
PŘÍKLAD-HRACHOVÁ KAŠE, OKUREK, CHLÉB
ČOČKA NA KYSELO-BEZ VAJÍČKA, CHLÉB
ŠPAGETY-ZÁKLAD ČERVENÁ ČOČKA S MRKVÍ A SÝR
zeleninové, houbové rizoto, fazolový guláš bez masa
sýrová omáčka+penne
 
 
 
 
Z čeho vaříme
 
Pomazánky vždy šleháme z pomazánkového másla, z tvarohu, Lučiny a másla. Pak se tam přidávají ostatní ingredience.
 
Polévky zeleninové, luštěninové, kuskusové, pohankové, cizrnové, vývary masové-hovězí přední, drůbeží (kuře) a zeleninový. 
 
Hlavní jídla naše kuchařky připravují podle osvědčených receptů. Do různých jídel přidáváme jen šunku a všechny dochucovadla jsou opět bez glutamanu.
 
Objednávám čerstvé ovoce a zeleninu.
 
Maso máme čerstvé a kvalitní-hovězí zadní a přední býk, vepřové, telecí, kuřecí,kachní,  krůtí a králičí. Různé druhy ryb.
 
Zkoušíme nové receptůry z jiných mateřských škol.
 
Jsme zařazeni do BONDUELLE akce pro děti.
 
Zařazujeme belugu-čočka,cizrnu, bulgur, kuskus, těstovinová rýže, rakytník, cornflaces, tofu, křehké chlebíčky, hrašku, chia seminka, sunečnicová semínka a jiné zdravé potraviny.
 
Vycházíme vstříc rodičům, které mají u svých dětí alergii na potraviny. Velká pochvala hlavní kuchařce Zdeňce Pelikánové
 
S případnými dotazy se můžete obrátit kdykoliv na vedoucí stravování p. Adela Nováková
 
 
 
 
 
 
 
SLÍBENÉ RECEPTY
JAHODOVÁ BUBLANINA
 
3 VEJCE, 1 HRNEK CUKRU, 2 DCL MLÉKA, 2 DCL OLEJE, 2 HR. POL. MOUKY A 1 PR. DO PEČIVA
VŠE SMÍCHAT A PŘIDAT KOUSKY ČERSTVÝCH JAHOD
 
 
CUKETOVÁ BEZLEPKOVÁ BUCHÉTKA
 
25 DKG PÍS. CUKRU, 3 DCL OLEJE, 2 LŽ. SKOŘICE A 3 VEJCE
SMÍCHAT A PŘIDAT 35 DKG BEZLEPKOVÉ MOUKY, 35 DKG NASTROUHANÉ CUKETY, 1 PR. DO PEČIVA A LŽIČKA SODY
 
 
NEPEČENÝ OVOJAHELNÍK
 
100 G JAHEL, SŮL, 2 LŽ MEDU, 100 G KOKOSU, 500 G JAHOD, MANDLE NEBO OŘECHY
UVAŘIT 20 MIN JÁHLY, NECHAT A VŠE VSÁKNE VODA, PŘIDAT PŮLKU ROZMIXOVANÝCH JAHOD A PŮLKU NA KOUSKY A ZBYTEK INGREDIENCÍ A NECHAT KAPKU ZTUHNOU NÁM SE  ROZPADALO
 
 
 
 
 
 
 
Slíbené pomazánky, která Vám (rodičům tak moc chutnají)
 
 
Pomazánka z červené řepy
máslo, bio červená řepa, nastrouhané jablko,
pomazánkové máslo, křen, sůl
 
 
Pomazánka TUTTI-FRUTTI
krůtí nebo kuřecí šunka- nastrouhat
ster. zelenina-mexiko Bonduelle
sladko kyselá okurka
cibule, vařené vejce
máslo, mléko
 
Pomazánka drožďová se šunkou
droždí, vejce, šunka, máslo, sůl, cibule
droždí rozpustit a osmažit na cibulce( hrozně to smrdí) a až je vše hladké, nechat vychladit, nastrouhat vajíčko, šunku, vyšlehat s máslem a přidat pažitku
 
Pomazánka z krabích tyčinek
krabí tyčinky-pomlet
pomazánkové máslo
vejce, máslo, pórek, sůl
 
Sojové papání
Sojové boby v nálevu-nebo namočit soju na noc
ster. okurky, cibule, máslo, sůl, hořčice, mléko
tak se stejně dělá cizrnová, čočková, fazolová
 
Pomazánka falešný humr
mrkev, celer, pomazánkové máslo, vejce, česnek, hořčice, sůl
vše nastrouhat
 
Sýrovo-ořechová
máslo, máslo, sýr eidam-nastrouhat, šunkový salám, lískové ořechy-jemně nasekané, sůl a pažitka
 
zajimavé
 
 
dobrou chuť

 

Nová informace!

Vážení rodiče, jelikož  jsou změny ve složení a zpracováni určitých potravin (např. pšenice je geneticky upravená), jsem se rozhodla, že budu některá jídla zahušťovat hraškou a rýžovou moukou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informace pro rodiče
S účinností od 13.12. 2014 se musí udávat v jídelním lístku čísla alergenů
 
Informace se rozumí písemné sdělení o všech alergenech přítomných v každém konkrétním pokrmu a nápoji, která budou napsána v jídelním lístku.
 
a) vyvěšením alergenů v šatně
b) uvedením v jídelníčku
c) informace předaná na osobní vyžádání
 
 

Seznam alergenů dle směrnice 2000/89 ES:

 • 1. Obiloviny obsahující lepek – pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut - nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich
 • 2. Korýši a výrobky z nich
 • 3. Vejce a výrobky z nich
 • 4. Ryby a výrobky z nich
 • 5. Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich
 • 6. Sójové boby (sója) a výrobky z nich
 • 7. Mléko a výrobky z něj
 • 8. Skořápkové plody – mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, makadamie a výrobky z nich
 • 9. Celer a výrobky z něj
 • 10. Hořčice a výrobky z ní
 • 11. Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
 • 12. Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších 10 mg/kg nebo 10mg/l (vyjádřeno SO2)
 • 13. Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
 • 14. Měkkýši a výrobky z nich

LÁTKY NEBO PRODUKTY VYVOLÁVAJÍCÍ ALERGIE NEBO NESNÁŠENLIVOST

 

1. Obiloviny obsahující lepek, konkrétně: pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich, kromě:

a) glukózových sirupů na bázi pšenice, včetně dextrózy (1);

b) maltodextrinů na bázi pšenice (1);

c) glukózových sirupů na bázi ječmene;

d) obilovin použitých k výrobě alkoholických destilátů, včetně ethanolu zemědělského původu

 

2. Korýši a výrobky nich

 

3. Vejce a výrobky z nich

 

4. Ryby a výrobky z nich, kromě:

a) rybí želatiny použité jako nosič vitaminových nebo karotenoidních přípravků;

b) rybí želatiny nebo vyziny použité jako čiřicí prostředek u piva a vína

 

5. Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich

 

6. Sójové boby a výrobky z nich, kromě:

a) zcela rafinovaného sójového oleje a tuku (1);

b) přírodní směsi tokoferolů (E306), přírodního d–alfa tokoferolu, přírodního d–alfa–tokoferol–acetátu, přírodního d–alfa–tokoferol–sukcinátu ze sóji;

c) fytosterolů a esterů fytosterolů získaných z rostlinných olejů ze sóji;

d) esteru rostlinného stanolu vyrobeného ze sterolů z rostlinného oleje ze sóji

 

7. Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy), kromě:

a) syrovátky použité k výrobě alkoholických destilátů, včetně ethanolu zemědělského původu;

b) laktitolu

 

8. Skořápkové plody, konkrétně: mandle (Amygdalus communis L.), lískové ořechy (Corylus avellana), vlašské ořechy (Juglans regia), kešu ořechy (Anacardium occidentale), pekanové ořechy (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), para ořechy (Bertholletia excelsa), pistácie (Pistacia vera), makadamie (Macadamia ternifolia) a výrobky z nich, kromě ořechů použitých k výrobě alkoholických destilátů, včetně ethanolu zemědělského původu

 

9. Celer a výrobky z něj

 

10. Hořčice a výrobky z ní

 

11. Sezamová semena a výrobky z nich

 

12. Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg/kg nebo 10 mg/l, vyjádřeno jako celkový SO 2 , které se propočítají pro výrobky určené k přímé spotřebě nebo ke spotřebě po rekonstituování podle pokynů výrobce

 

13. Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj

 

14. Měkkýši a výrobky z nichCS 22.11.2011 Úřední věstník Evropské unie L 304/43

 

( 1 ) A výrobky z nich, pokud zpracování, kterým prošly, nezvyšuje úroveň alergenicity, kterou úřad stanovil pro příslušný základní produkt.