Prázdninový provoz pro děti z MŠ Kosmonautů i jiných MŠ

Prázdninový provoz ve školním roce 2023 - 2024

 

8.7. - 19.7.  MŠ Kosmonautů 2

22.7. - 2.8.  ZŠ a MŠ Brno, El. Přemyslovny 10

12.8. - 23.8. MŠ, Bosonožská 4

 

Máte možnost požádat ve správním řízení o přijetí dítěte v naší městské části nebo do jakékoli MŠ v městě Brně (jejich seznam bude zveřejněn na internetových stránkách MMB odbor školství). Nebo si sami zajistit provoz v soukromém zařízení.

 

Kritéria přijímání dětí z jiných MŠ na prázdninovou docházku v měsíci červenci a srpnu

 Do mateřské školy Brno, ulice Kosmonautů 2, 625 00 mohou být v měsících červenci a srpnu přijaty děti z jiných mateřských škol, jejichž MŠ je v době otevření MŠ Kosmonautů uzavřena.

Zákonný zástupce musí své dítě písemně přihlásit, tedy přinést osobně vyplněnou přihlášku a povinné přílohy do mateřské školy. Do MŠ mohou být přijaty pouze děti, které jsou řádně očkovány, což musí být doloženo ověřenou kopií Evidenčního listu z kmenové mateřské školy (tato podmínka se netýká předškoláků a dětí s odloženou školní docházkou). Kopie Evidenčního listu bude opatřena originálem razítka kmenové školy s doložkou její pí. ředitelky, že kopie souhlasí s originálem.

Lékařské potvrzení na podané přihlášce k prázdninovému provozu je tedy nutné!

Účastníkem správního řízení je žadatel, tj. osoba, na kterou se bude rozhodnutí ředitelky vztahovat. Žadatelem o přijetí do MŠ je vždy dítě, o které se jedná. Vzhledem k tomu, že dítě není procesně způsobilé, je ve správním řízení zastupováno zákonným zástupcem, zpravidla jedním z rodičů.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a přílohy  žádosti v měsících červenci a srpnu se podávají písemně místně příslušnému Správnímu orgánu, kterým je v tomto případě ředitelka mateřské školy. V den podání žádosti je zahájeno správní řízení, které končí dnem, kdy rozhodnutí ředitelky nabude právní moci.

Při obsazování volných míst se posoudí všechny přihlášky a ředitelka rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte.  Do 30 dnů vydává zákonným zástupcům dítěte Rozhodnutí o přijetí. Zákonní zástupci nepřijatých dětí budou vyzváni k vyzvednutí Rozhodnutí o nepřijetí do MŠ.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Brno, ulice Kosmonautů 2, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Součástí Žádosti o přijetí je kopie „ Evidenčního listu dítěte“ z  kmenové školky s platnými a úplnými údaji a potvrzenou doložkou.

Termíny provozu konkrétních mateřských škol, jsou zveřejněny na webových stránkách MŠ, zveřejněné ve Starolískoveckém zpravodaji, vyvěšeny v prostorách MŠ. 

Za děti umístěné do mateřské školy v době prázdninového provozu, uhradí před nástupem zákonný zástupce úplatu za předškolní vzdělávání, této náhradní škole v její předepsané výši.

 V MŠ Kosmonautů je to: 

       Úplata za předškolní vzdělávání (školné) - 350,-   za 14 dnů provozu. 

                                                         stravné      46,-  Kč za den u dětí 3-6 letých       (460 Kč)        

                                                                            50,-  Kč za den u dětí 7 letých (500 Kč)

Platba stravného a školného

 • složenkou

 • příkazem v bance

Platba za stravu a úplatu musí být uhrazena na účtu mateřské školy do 30. 6. 2024

 

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřské školy: 

 

 • bydliště dítěte na území městské části Brno – Starý Lískovec, děti na celodenní docházku 

 • bydliště dítěte ve městě Brně, děti na celodenní docházku

 • bydliště dítěte mimo město Brno, děti na celodenní docházku

 • děti na polodenní docházku

 • ostatní děti

 Podmínky přijetí

 1. Žádost a přílohy vyzvednuté v MŠ dne 25.4. 2024 - po telefonické domluvě

Žádost i přílohy budou k dispozici ke stažení  na webových stránkách školy

 1. Osobně odevzdaná  žádost (přihláška) včetně příloh dne 9. 05.2024 v době od 10 do 16.00 hodin v ředitelně školy.

Na žádosti podané po 9. 05. 2024 nebude brán zřetel.

Pokud bude víc žádostí než volných míst, bude se losovat za přítomnosti zástupce zřizovatele.

 1. Vydávání rozhodnutí (přijetí, nepřijetí) dne 27.5. 2024 od 12.00 do 16.00 hodin

 Přílohy žádosti:

 • Řádně vyplněná žádost (přihláška) k přijetí k prázdninovému provozu podepsaná oběma rodiči

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví povinnost podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro indikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá originálem potvrzení praktického lékaře na přihlášce.

 • Informační povinnost podepsaná oběma rodiči

 • Evidenční list z kmenové školy s razítkem školy a textem „Kopie souhlasí s originálem“

 • GDPR – souhlas se zpracováním osobních údajů

 • Přihláška ke stravování

 • Pověření k vyzvedávání dětí z MŠ – pokud bude dítě vyzvedávat jiná osoba než zákonní zástupci

 

Na přijímání dětí podle věty první se nevztahuje nejvyšší povolený počet dětí zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení podle § 144 odst. 1 písmeno e), ředitel mateřské školy však je povinen zajistit, aby počet dětí, které se účastní vzdělávání v témž okamžiku, nepřekročil nejvyšší povolený počet dětí.

 

Prázdninový provoz v MŠ Kosmonautů

Aby toto volné místo vzniklo, musí rodiče trvale přijatých dětí v naší MŠ písemně oznámit Oznámení o  ukončení docházky k 30. 6. 2024 (jedná se o děti, které odchází do ZŠ, jiné případy), nebo oznámit Oznámení o přerušení docházky v době prázdninového provozu do konce května 2023.

V případě přerušení docházky v době prázdninového provozu na dobu určitou ohlásí rodiče písemně Oznámení přerušení docházky dítěte do MŠ v měsících červenci a srpnu. Pokud rodiče takto neučiní, jsou povinni zaplatit školné ve výši 350,- Kč za polovinu měsíce, ve kterém je MŠ v provozu, tedy i tehdy, když jejich dítě do MŠ nedocházelo ani jeden den v měsíci.

V měsících ve kterých je škola uzavřena, je částka školného poměrně snížena na 0,- Kč a rodiče tedy úplatu za předškolní vzdělávání nemusí hradit, ani písemně žádat ředitelku školy o přerušení provozu.                                                                                     

                                                                                       

                                                                                        Hana Ondráčková

                                                                                       ředitelka mateřské školy

 

Prázdninová docházka dětí v MŠ Kosmonautů

 

Podmínky prázdninové docházky od 8.7. do 20.7. 2024

Na přijímání dětí k prázdninovému provozu se nevztahuje nejvyšší povolený počet dětí zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení podle § 144 odst. 1 písmeno e), ředitel mateřské školy je však povinen zajistit, aby počet dětí, které se účastní vzdělávání během prázdninového provozu v témže okamžiku, nepřekročil nejvyšší povolený počet dětí.

Aby toto volné místo vzniklo, musí rodiče trvale přijatých dětí v naší mateřské škole nejpozději do konce května písemně oznámit – vyplnit:

 1. Oznámení o přerušení docházky v době prázdninového provozu

nebo

 1. Oznámení o  ukončení docházky k 30. 6. 2024“ (jedná se o děti, které odchází do ZŠ, stěhují se, odchází do jiné mateřské školy a nebudou MŠ navštěvovat o prázdninách)

 

Pokud rodiče neodhlásí svoje dítě nebo neukončí jeho docházku k datu 30.6.24, jsou povinni zaplatit školné ve výši 350,- Kč za čtrnáct dní, ve kterých je MŠ v provozu, tedy i tehdy, když jejich dítě do MŠ nedocházelo ani jeden den v měsíci.

Částka školného bude stanovena na částku 0, Kč pouze v případě, že rodiče písemně požádají ředitelku mateřské školy na formuláři – „Oznámení o přerušení prázdninového provozu“ nebo „Oznámení o  ukončení docházky k 30. 6. 2024“.

Povinností rodiče dítěte, které končí předškolní docházku z důvodu stěhování či přestupu na jinou MŠ, je písemně ukončit vzdělávání svého dítěte co nejdříve, nejpozději však do 31. 8. 24.

                                                                    

                                                                                       

                                                                                         Hana Ondráčková

                                                                                       ředitelka mateřské školy