Úřední deska

Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole
 
1. Předmět úpravy
 
1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole.
 
1.2. Směrnice upravuje úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v souladu s ustanovením § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
 
1.3. Podle § 123 školského zákona stanovuje výši úplaty ředitelka. Podmínky, splatnost úplaty, možnosti snížení úplaty či osvobození od úplaty a nejvyšší možnou výši úplaty upravuje § 6 vyhlášky o předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb.
 
2. Plátci úplaty
 
2.1. Úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole hradí zákonný zástupce.
 
3. Výše a splatnost úplaty
 
3.1. Úplatu za celodenní provoz lze stanovit maximálně do výše 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů na dítě v mateřské škole v uplynulém kalendářním roce s výjimkou finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu
 
3.2. Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu mateřské školy ve stejné měsíční výši.
 
3.3. Dětem, které navštěvují mateřskou školu nejvýše 4 hodiny denně nebo 5 kalendářních dnů v měsíci z důvodu pobírání rodičovského příspěvku rodičem, je měsíční výše úplaty stanovena na 2/3 základní úplaty.
 
3.4. V případě omezení nebo přerušení provozu mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, bude stanovena výše úplaty poměrně k plné výši úplaty.
 
3.5. V době přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin, bude úplata za předškolní vzdělávání prominuta.
 
3.6. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně.
 
3.7. Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne kalendářního měsíce.
 
3.8. V případě absence dítěte v mateřské škole se úplata nevrací.
 
3.9. Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.
 
3.10. Plátce uhradí úplatu bezhotovostním převodem na určený účet nebo lze úplatu uhradit v pokladně mateřské školy
 
4. Snížení nebo prominutí úplaty
 
4.1. Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, a tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.
 
4.2. Stanovená základní částka může být snížena zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce z důvodu nemoci nebo z vážných rodinných důvodů
 
4.3. Zákonný zástupce musí o snížení nebo prominutí úplaty požádat sám na formuláři mateřské školy. Ředitelka školy rozhoduje na základě této písemné žádosti.
 
5. Stanovení výše úplaty
 
5.1. Na období 2016/2017 stanovuje ředitel/ka mateřské školy výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole ve výši 440 Kč.
 
5.2. Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce a kterému bylo vydáno rozhodnutí o snížení úplaty za předškolní vzdělávání stanovuje ředitel/ka mateřské školy výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole ve výši 290 Kč.
 
6. Účinnost
 
6.1. Účinnosti tato směrnice nabývá dnem 1.9.2016
 
V Brně dne 23.6.2016
 
 
 

 

Informace pro rodiče - ČIPY

 

 

Vážení rodiče,

dle příkladu z jiných mateřských škol v Brně jsme se rozhodli zabezpečit vchody do naší školky, aby do objektu neměl přístup nikdo, kdo tady nemá co dělat. To, že se zatím nic neztratilo a nikomu se nic nestalo, není důvodem k tomu, abychom nadále nechávali otevřenou školku a zbytečně riskovali bezpečnost nás i Vašich dětí!

Na vchody jsou montovány čipové zámky, které umožní každému rodiči otevření dveří přiložením čipu jen na pár vteřin a školka tak zůstane trvale uzavřena.

 

Každý rodič bude mít vlastní čipový přívěsek chráněný kódem a bez něj se do školky nedostane. Pokud chodí pro dítě ještě někdo další, může mít také čip, pokud to kapacita zařízení umožní dle počtu přidělených čipů.

Čip obdržíte za 80,- Kč, pokud budete chtít více čipů, zaplatíte násobek dle počtu.

Čip bude aktivní po celou dobu docházky dítěte, pak jej deaktivujeme. Pokud dojde ke zničení, zakoupíte si nový. Pokud čip přestane fungovat, bude bezplatně vyměněn. To vše je zahrnuto v ceně čipu. V ceně čipu je i veškerý servis spojený s naprogramováním. Čip je vlastnictvím rodičů a částka za něj je nevratná.

Čipy – v době, kdy je MŠ otevřená se do budovy rodiče dostanou pomocí čipu, který si má možnost každý rodič zakoupit. Čipy se přikládají k označenému vypínači na budově hned vedle dveří.

Z budovy se každý dostane pomocí tlačítka umístěného na dveřích po levé straně dveří a po zatlačení na dveře.

 

Vámi objednané čipy budou později rozdány a evidovány pod pořadovým číslem. Pokud dojde ke ztrátě, ihned to nahlaste p. učitelce a následně bude čip ze systému vymazán. Jedině takto zabezpečíme, že zámky splní svou funkci.

 

Kdo přijde bez čipu, zazvoní a počká, až mu paní provozní otevřou. Určitě se budou snažit otevřít, co nejdříve to bude možné.

 

Prosíme všechny rodiče, aby do budovy naší mateřské školy nevpouštěli cizí osoby a vstupovali vždy jednotlivě na svůj čip, nebo zvonili.

 

Bezpečnost Vašich dětí i Vašich věcí je pro nás na prvním místě a proto děkujeme za pochopení a součinnost při uvádění zabezpečení školky do provozu.

 

 

 

Za všechny zaměstnance mateřské školy

 

 

 

 

 

Mgr. Lucie Žigárdyová