Úřední deska

 

Rozhodnutí ředitele Mateřské školy, Brno, ulice Kosmonautů 2, příspěvková organizace ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2022 - 2023.

 

V souladu s § 123 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon) a podle § 6 odst. 1 až 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, stanovuje ředitelka mateřské školy  úplatu za předškolní vzdělávání takto:

1. Měsíční výše úplaty za vzdělávání

Celodenní provoz                   -           600 Kč/měsíc

Omezená docházka *)            -           400 Kč/měsíc

*) rodičem z důvodu pobírání rodičovského

2. Osvobození od úplaty

a) vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy a děti s odkladem školní docházky

b) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,

c) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,

d) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

e) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

3. Úplata v období přerušeného provozu mateřské školy (červenec a srpen)

Bude stanovena nejpozději dva měsíce před přerušením provozu mateřské školy.

4. Snížení úplaty.

O informaci o možnosti snížení úplaty za předškolní vzdělávání může zákonný zástupce dítěte požádat ředitele mateřské školy. Případnou žádost o snížení úplaty musí předat řediteli mateřské školy písemně.

Snížení úplaty v případě omezení nebo přerušení provozuPro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 po dobu delší 5ti vyučovacích dnů, stanoví ředitel školy výši úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy (tj. úplata se úměrně sníží podle počtu dnů provozu mateřské školy).

5. Splatnost úplaty.

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne následujícího kalendářního měsíce, pokud ředitel mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.

V případě, kdy byla přede dnem splatnosti podána zákonným zástupcem nebo fyzickou osobou uvedenou v § 6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., řediteli MŠ žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc z důvodu uvedeného v témže odstavci, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem, kdy rozhodnutí ředitele MŠ o této žádosti nabude právní moci.

 

Dne: 21.5.2022           

 

 

ČIPY

 

 

Vážení rodiče,

dle příkladu z jiných mateřských škol v Brně jsme se rozhodli zabezpečit vchody do naší školky, aby do objektu neměl přístup nikdo, kdo tady nemá co dělat. To, že se zatím nic neztratilo a nikomu se nic nestalo, není důvodem k tomu, abychom nadále nechávali otevřenou školku a zbytečně riskovali bezpečnost nás i Vašich dětí!

Na vchody jsou montovány čipové zámky, které umožní každému rodiči otevření dveří přiložením čipu jen na pár vteřin a školka tak zůstane trvale uzavřena.

 

Každý rodič bude mít vlastní čipový přívěsek chráněný kódem a bez něj se do školky nedostane. Pokud chodí pro dítě ještě někdo další, může mít také čip, pokud to kapacita zařízení umožní dle počtu přidělených čipů.

Čip obdržíte za 80,- Kč, pokud budete chtít více čipů, zaplatíte násobek dle počtu.

Čip bude aktivní po celou dobu docházky dítěte, pak jej deaktivujeme. Pokud dojde ke zničení, zakoupíte si nový. Pokud čip přestane fungovat, bude bezplatně vyměněn. To vše je zahrnuto v ceně čipu. V ceně čipu je i veškerý servis spojený s naprogramováním. Čip je vlastnictvím rodičů a částka za něj je nevratná.

Čipy – v době, kdy je MŠ otevřená se do budovy rodiče dostanou pomocí čipu, který si má možnost každý rodič zakoupit. Čipy se přikládají k označenému vypínači na budově hned vedle dveří.

Z budovy se každý dostane pomocí tlačítka umístěného na dveřích po levé straně dveří a po zatlačení na dveře.

 

Vámi objednané čipy budou později rozdány a evidovány pod pořadovým číslem. Pokud dojde ke ztrátě, ihned to nahlaste p. učitelce a následně bude čip ze systému vymazán. Jedině takto zabezpečíme, že zámky splní svou funkci.

 

Kdo přijde bez čipu, zazvoní a počká, až mu paní provozní otevřou. Určitě se budou snažit otevřít, co nejdříve to bude možné.

Prosíme všechny rodiče, aby do budovy naší mateřské školy nevpouštěli cizí osoby a vstupovali vždy jednotlivě na svůj čip, nebo zvonili.

Bezpečnost Vašich dětí i Vašich věcí je pro nás na prvním místě a proto děkujeme za pochopení a součinnost při uvádění zabezpečení školky do provozu.

 

INFORMAČNÍ MEMORANDUM ke zpracování osobních údajů