Program MŠ

VZDĚLÁVACÍ OBSAH
 

Hlavním východiskem pro tvorbu našeho vzdělávacího programu je Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Tento dokument stanovuje rámcové i dílčí cíle poznatky, hodnoty, postoje a klíčové kompetence, kterých by mělo dítě dosáhnout před nástupem do ZŠ.

Obsah vzdělávání v naší MŠ je stejný pro všechny čtyři třídy. Na jeho zpracování se podílely všechny paní učitelky, které tak využily svých dlouholetých zkušeností s motivačním plánováním. Obsah je vypracován na dobu tří let. Dále společně vytváříme Roční plán na období jednoho školního roku. Obsah vzdělávání se realizuje v jednotlivých třídách v Třídním vzdělávacím programu. TVP paní učitelky zpracovávají na období dvou až čtyř týdnů, někdy i delší.

Zpravidla dvě třídy mají do svého třídního vzdělávacího programu zařazené seznamování se hravou formou s cizím jazykem – angličtinou, které vychází ze současných trendů moderního vzdělávání. Toto seznamování probíhá průřezově celým dnem.

V tomto tříletém období budeme obohacovat školní vzdělávací program doplňkovými programy (viz příloha ŠVP):

                        „Pohádkové postavy žijí s dětmi“ (viz. příloha č.1)

“Cookie and friends“ (viz příloha č.2)

„Maminko, tatínku, paní učitelko, budeme si povídat“ (viz příloha č. 3)

 
 
1. Příroda kolem nás
 
Charakteristika:
 
Osvojování si nových poznatků z oblasti živé a neživé přírody, vytváření správných životních 
postojů k přírodě. Poznávání a pojmenování věcí kolem nás i nejbližšího okolí dítěte, jako 
je prostředí školy, třídy a rodiny, vytváření citových pout dítěte ke svému okolí, rozvíjení 
vzájemných vztahů mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a dospělými, mezi dětmi a rodiči, mezi 
dětmi a zaměstnanci mateřské školy. Utváření vztahu k životnímu prostředí v okolí školy a 
domova s důrazem na ekologii. 
 
Podtémata:
 
Roční období 
Počasí
Zvířátka
 
Kompetence:
 
kompetence k učení
 
• klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce 
porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může 
mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
 
kompetence k řešení problémů
 
• při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i 
empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a 
využívá je v dalších situacích
 
kompetence komunikativní
 
• dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky 
(řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
 
kompetence sociální a personální
 
• samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
kompetence činnostní a občanské
• má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje 
odpovědně; váží si práce i úsilí druhých
• ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm 
podílí a že je může ovlivnit
 
Dílčí cíle:
 
• rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné 
motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), 
ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
• rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
• rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, 
naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního 
projevu, vyjadřování)
• rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
• rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání
• rozvoj kooperativních dovedností
• vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a 
umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat
• seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního 
vztahu k němu 
• rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
 
Činnosti:
 
• manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, 
materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým 
používáním
• artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální 
činnosti
• samostatný slovní projev na určité téma
• hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest
• přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů v okolí dítěte, 
rozhovor o výsledku pozorování
• konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání 
apod.)
• smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, 
zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod.
• hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině
• činnosti přiměřené sílám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným cílem a 
výsledkem, v nichž může být dítě úspěšné
• výlety do okolí (do přírody, návštěvy dětských kulturních akcí apod.)
• společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření
• běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování
• různorodé společné hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace, 
konstruktivní a výtvarné projekty apod.) umožňující dětem spolupodílet se na jejich 
průběhu i výsledcích
• přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních i 
technických objektů, vycházky do okolí, výlety
• přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a 
změn v přírodě (příroda živá i neživá, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, 
krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období)
• praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními 
i umělými látkami a materiály ve svém okolí a jejichž prostřednictvím získává 
zkušenosti s jejich vlastnostmi (praktické pokusy, zkoumání, manipulace s různými 
materiály a surovinami)
• pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů 
(les, louka, rybník apod.)
• smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní 
činnosti, pěstitelské a chovatelské činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní 
prostředí, školní zahradu a blízké okolí
 
 
 
2. Kouzelný pohádkový čas
 
Charakteristika:
 
Seznamování dítěte s řečí pomocí pohádek a příběhů, vytváření jeho pozitivního vztahu ke 
knize, umění. Rozvíjení vyjadřování dítěte, jeho představivosti a fantazie, seznamování dítěte 
s pravidly chování ve třídě na základě příběhů a pohádek. Uvádění dítěte do světa pohádek a 
tvořivého vyjádření svých prožitků a zprostředkovat dětem kouzlo lidových tradic
 
Podtémata:
 
Pohádky
Příběhy a bajky
Do divadla na výlet 
Co najdeme v knížkách 
Vezmi si tužku, pastelky, namalujeme pohádky 
Lidové tradice v naší školičce
 
Kompetence:
 
kompetence k učení
 
• pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí
kompetence k řešení problémů
• nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za 
snahu
 
kompetence komunikativní
 
• ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní
• průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s 
okolím
 
kompetence sociální a personální
 
• napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve 
svém okolí
 
kompetence činnostní a občanské
 
• chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou 
přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje 
nepříznivé důsledky
• má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými 
hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat
 
Dílčí cíle:
 
• rozvoj a užívání všech smyslů
• osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj 
zájmu 
• o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, 
pohybové, dramatické)
• rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného 
myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, 
přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace 
představivosti a fantazie
• rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat
činnosti
• rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a 
prožitky vyjádřit
• rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
• vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách
• seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o 
prostředí, v němž dítě žije
• vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém 
prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
 
Činnosti:
 
• společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, 
příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní 
fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.)
• poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních 
pohádek a příběhů
• přednes, recitace, dramatizace, zpěv
• prohlížení a „čtení“ knížek
• námětové hry a činnosti
• hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní, 
imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické aktivity)
• činnosti zaměřené k vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, 
objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem, s médii 
apod.)
• činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním řádem, 
běžnými proměnami a vývojem a přibližující dítěti přirozené časové i logické 
posloupnosti dějů, příběhů, událostí apod.
• spontánní hra
• činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu
• sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte
• dramatické činnosti (předvádění a napodobování různých typů chování člověka v 
různých situacích), mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, hněv, zlobu, údiv, 
vážnost apod.)
• sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně 
pohybové hry, výtvarné hry a etudy
• kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách
• společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému
• četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením
• přípravy a realizace společných zábav a slavností (oslavy výročí, slavnosti v rámci 
zvyků a tradic, sportovní akce, kulturní programy apod.)
• tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně pohybové, 
dramatické apod. podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické vnímání i 
vyjadřování a tříbení vkusu
• receptivní slovesné, literární, výtvarné či dramatické činnosti (poslech pohádek, 
příběhů, veršů, hudebních skladeb a písní, sledování dramatizací, divadelních scének)
• sledování událostí v obci a účast na akcích, které jsou pro dítě zajímavé
• práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších 
médií
 
 
 
3. Učíme se žít spolu – nejsme všichni stejní (společenství- komunikace mezi lidmi)
 
Charakteristika:
 
Posílení kladného vztahu ke spolupráci s dětmi i dospělými, rozvíjení zájmu o spolupodílení 
se na společném životě a činnostech ve škole i v rodině, vnímání rozdílu mezi lidmi a učení se 
respektu k ostatním, snaha o řešení vzniklých problémů různými způsoby, vytváření pohody 
kolem sebe – chování podle dohodnutých pravidel. Navázat na dosavadní život v rodině, 
ukázat dětem nový svět kamarádů, lidí, věcí a tvorů kolem nás.
 
Podtémata:
 
Máme nové kamarády
Pravidla
Máme své sny a přání (zaměstnání)
Rodina
 
Kompetence:
 
kompetence k učení
 
• učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si 
zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí 
a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům
 
kompetence k řešení problémů
 
• řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na 
základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého
• rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; 
dokáže mezi nimi volit
 
kompetence komunikativní
 
• v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že 
být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou
 
kompetence sociální a personální
 
• uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky
• chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se 
nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům 
násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování
 
kompetence činnostní a občanské
 
• dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky
• chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také 
odpovídá
• zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění
 
Dílčí cíle:
 
• osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
• rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného 
projevu
• posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování 
apod.)
• získání relativní citové samostatnosti
• rozvoj schopnosti sebeovládání
• seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
• posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské 
škole, v dětské herní skupině apod.)
• poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného 
sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace 
obvyklým v tomto prostředí
• rozvoj společenského i estetického vkusu
• rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám
 
Činnosti:
 
• jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, 
oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod.
• komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv
• řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a variant
• činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující (umožňující) samostatné vystupování, 
vyjadřování, obhajování vlastních názorů, rozhodování a sebehodnocení
• cvičení organizačních dovedností
• cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a v sebeovládání (zvláště 
emocí záporných, např. hněvu, zlosti, úzkosti apod.)
• hry na téma rodiny, přátelství apod.
• činnosti vedoucí dítě k identifikaci sebe sama a k odlišení od ostatních
• aktivity podporující sbližování dětí
• aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství, 
vztahy mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří apod.)
• hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého
• činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování, 
spolupodílení se na jejich tvorbě
• hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých
• aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy
• spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě
• hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí (dítě, dospělý, 
rodič, učitelka, žák, role dané pohlavím, profesní role, herní role) a osvojování si rolí, 
do nichž se dítě přirozeně dostává
• aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, 
tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost, 
otevřenost apod.) v jednání lidí
• kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem, 
vyprávění, poslech, objevování)
 
 
 
4. Už vím proč – chci pomáhat světu (d. rozumí světu)
 
Charakteristika:
 
Pozoruji svět kolem sebe a jeho změny, zjišťuji příčiny změn, 
Vlastními činnostmi a experimenty poznávám hranice svých možností, snažím se být 
samostatný. Učím se odpovědnosti za důsledky svého chování ve vztahu k přírodě a 
životnímu prostředí
 
Podtémata:
 
Experimentujeme a objevujeme celý rok
Pomáháme světu (ekologie)
Každý něco dělá
Rodina
Ve zdravém těle zdravý duch
 
Kompetence:
 
kompetence k učení
 
• soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá 
při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 
kompetence k řešení problémů
 
• problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti
• postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje
• spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací
• hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady)
• využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost
 
kompetence komunikativní
 
• dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává 
(knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)
 
kompetence sociální a personální
 
• spolupodílí se na společných rozhodnutích
• přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti
• dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim
 
kompetence činnostní a občanské
 
• odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty 
a přizpůsobovat se daným okolnostem
 
Dílčí cíle:
 
• uvědomění si vlastního těla
• osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě
• osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní 
pohody i pohody prostředí
• vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj 
zájmu o učení
• osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, 
čísla)
• poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní 
identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)
• ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými
• rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), 
přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a 
přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané
• rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj 
schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se 
přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny
• pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, 
ale také poškozovat a ničit
 
Činnosti:
 
• lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), nelokomoční 
pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné činnosti (základní 
gymnastika, turistika, sezónní činnosti, míčové hry apod.)
• zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, 
relaxační cvičení)
• smyslové a psychomotorické hry
• činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí
• grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen
• záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenovávání 
jejich vlastností (velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuky), jejich 
charakteristických znaků a funkcí
• motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností
• spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty
• činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů (písmena, 
číslice, piktogramy, značky, symboly, obrazce)
• činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností; záměrné pozorování, čím 
se lidé mezi sebou liší (fyzické i psychické vlastnosti, dovednosti, schopnosti, city, 
vlastnosti dané pohlavními rozdíly, věkem, zeměpisným místem narození, jazykem) a 
v čem jsou si podobní
• běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým
• hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života a práce 
(využívání praktických ukázek z okolí dítěte, tematické hry seznamující dítě s různými 
druhy zaměstnání, řemesel a povolání, s různými pracovními činnostmi a pracovními 
předměty, praktická manipulace s některými pomůckami a nástroji, provádění 
jednoduchých pracovních úkonů a činností apod.)
• poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se 
chránit (dopravní situace, manipulace s některými předměty a přístroji, kontakt se 
zvířaty, léky, jedovaté rostliny, běžné chemické látky, technické přístroje, objekty 
a jevy, požár, povodeň a jiné nebezpečné situace a další nepříznivé přírodní a 
povětrnostní jevy), využívání praktických ukázek varujících dítě před nebezpečím
• praktické užívání technických přístrojů, hraček a dalších předmětů a pomůcek, se 
kterými se dítě běžně setkává
• pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů 
(les, louka, rybník apod.)
• ekologicky motivované hravé aktivity (ekohry)
 
 
 
5. Obletět svět přál bych si hned
 
Charakteristika: 
 
Seznámit děti se světem, živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí, vést 
děti k ochraně přírody, učit děti, že každý tvor je důležitý a má své místo na světě. 
 
Podtémata:
 
Naše země je kulatá
Počasí
Doprava
Exotická zvířata
 
Kompetence:
 
kompetence k učení
 
• má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, 
o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém 
žije
 
kompetence k řešení problémů
 
• chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé 
řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci 
ovlivnit
 
kompetence komunikativní
 
• domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci
• ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny 
elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku
 
kompetence sociální a personální
 
• dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, 
rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a 
lhostejnost
• je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem 
a jedinečnostem
 
kompetence činnostní a občanské
 
• uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni 
lidé mají stejnou hodnotu
 
Dílčí cíle:
 
• vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu
• vytváření základů pro práci s informacemi
• získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci
• osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro 
navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem
• vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, 
přizpůsobivosti apod.)
• vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností
• poznávání jiných kultur
• osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností 
v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte 
před jeho nebezpečnými vlivy
• vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, 
lidmi, společností, planetou Zemí
 
Činnosti:
 
• vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co shlédlo
• činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky (noviny, 
časopisy, knihy, audiovizuální technika)
• hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické a logické, 
obrazné a pojmové)
• činnosti zaměřené k vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, 
objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem, s médii 
apod.)
• činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a matematickými 
pojmy a jejich symbolikou (číselná řada, číslice, základní geometrické tvary, množství 
apod.) a jejich smysluplné praktické aplikaci
• činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním řádem, 
běžnými proměnami a vývojem a přibližující dítěti přirozené časové i logické 
posloupnosti dějů, příběhů, událostí apod.
• příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání
• hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, 
půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor apod.
• setkávání se s literárním, dramatickým, výtvarným a hudebním uměním mimo 
mateřskou školu, návštěvy kulturních a uměleckých míst a akcí zajímavých pro 
předškolní dítě
• aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat rozmanitost 
kultur (výtvarné, hudební a dramatické činnosti, sportovní aktivity, zábavy, účast dětí 
na kulturních akcích, návštěvy výstav, divadelních a filmových představení, využívání 
příležitostí seznamující dítě přirozeným způsobem s různými tradicemi a zvyky 
běžnými v jeho kulturním prostředí apod.)
• aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci (vycházky do ulic, návštěvy 
obchodů, návštěvy důležitých institucí, budov a dalších pro dítě významných objektů)
• hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích, 
kterých se dítě běžně účastní, praktický nácvik bezpečného chování v některých 
dalších situacích, které mohou nastat
• využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek v životě a okolí dítěte k 
seznamování dítěte s elementárními dítěti srozumitelnými reáliemi o naší republice

Logopedická prevence 2016

Příloha ŠVP č. 1

Příloha č. 2 Cookie and Friends