Zápis do MŠ

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020-21
v režimu mimořádných opatření vlády k ochraně obyvatelstva před nemocí Covid 19
 
Veškeré informace o průběhu zápisu a k vygenerování přihlášky naleznete na adrese: www.zapisdoms.brno.cz
 
Zápis se skládá ze tří fází:
1. Elektronické vydávání přihlášek od 1. 4. 2020 na výše uvedené internetové adrese.
2. Sběr přihlášek – 4. a 5. 5. 2020 bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí v MŠ
3. Přijímací řízení – od 11. 5. 2020 – rozhodnutí o přijetí či nepřijetí proběhne do 30 dnů po přijetí přihlášky.
 
Ad 2) Sběr přihlášek - podání žádosti do MŠ se uskuteční 4. a 5. května 2020
 
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k
předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.
 
Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy - 5t2kn7r,
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), mskosmonautů@volny.cz
3. poštou na adresu Mateřská škola, Ulice Kosmonautů 2, Brno 62500,
4. do schránky mateřské školy (osobním podáním): vhozením zalepené obálky se všemi požadovanými formuláři a doklady v uvedené dny od 9 hod do 15,30 hod.
 
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.),
je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů nebo si telefonicky či emailem domluvit termín pro podepsání žádosti přímo s ředitelkou školy.
 
Ředitelce MŠ výše uvedeným způsobem doručte:
 
 řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku s přílohou: Informační povinnost
 čestné prohlášení, že se dítě  podrobilo všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví (vzor níže) pokud nebude možné doložit potvrzení od lékaře,
 kopii očkovacího průkazu dítěte. Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít.
V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní
nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 
 kopii rodného listu dítěte
 doklad o Vašem bydlišti, je-li odlišné od trvalého pobytu uvedeného v OP (např. nájemní smlouva, doklad o doručovací adrese atd.) čestné prohlášení o trvalém pobytu (vzor níže)
 doklad o  pobytu dítěte na území města Brna (pokud se liší od bydliště zákonných zástupců).
 
Po ukončení přijímacího řízení budou nepotřebné dokumenty řádně skartovány.
 
Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po
zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii!!!