Zápis do MŠ

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021-22

 

v režimu mimořádných opatření vlády k ochraně obyvatelstva před nemocí Covid 19

Veškeré informace o průběhu zápisu a k vygenerování přihlášky naleznete na adrese: www.zapisdoms.brno.cz

 

Zápis se skládá ze tří fází:

 1. Elektronické vydávání přihlášek od 1. 4. 2020 na výše uvedené internetové adrese.

 2. Sběr přihlášek – 3. a 4. 5. 2021

bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí v MŠ

 1. Přijímací řízení – od 17. 5. 2021 – rozhodnutí o přijetí či nepřijetí proběhne do 30 dnů po přijetí přihlášky.

 

Ad 2) Sběr přihlášek - podání žádosti do MŠ se uskuteční

3. a 4. května 2021

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

 

Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy - 5t2kn7r,

 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), mskosmonautů@volny.cz

 3. poštou na adresu Mateřská škola, Ulice Kosmonautů 2, Brno 62500,

 4. do schránky mateřské školy (osobním podáním): vhozením zalepené obálky se všemi požadovanými formuláři a doklady v uvedené dny od 8 hod do 15,30 hod.

 5. osobním podáním, pouze po telefonické domluvě s ředitelkou školy – 547 35 35 30

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů zestrany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů nebo si telefonicky či emailem domluvit termín pro podepsání žádosti přímo s ředitelkou školy.

 

Ředitelce MŠ výše uvedeným způsobem doručte:

Poštou, osobně do schránky mateřské školy, datovou schránkou

 • řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku podepsanou oběma zákonnými zástupci s přílohou: Informační povinnost a potvrzením od lékaře, že se dítě podrobilo všem pravidelným očkováním. (Podmínkou přijetí je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže podrobit očkování pro trvalou indikaci. Tato povinnost se netýká dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání)

 • kopii rodného listu dítěte

 • Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitelka školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

 • čestné prohlášení o trvalém pobytu dětí z nespádového obvodu

Budete vyzváni k předložení dokladů v níže uvedených případech, nedoručujte tyto doklady společně s přihláškou !!!!

 • doklad o  pobytu dítěte na území města Brna, pokud se liší od bydliště zákonných zástupců.

 • v případě cizinců je zapotřebí, aby rodiče dítěte předložili kopii dokladu o přechodném pobytu dítěte (z něj vyplývá, která škola je pro dítě spádovou)

 •  

Osobním podáním doložte ředitelce školy:

 • řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku s přílohou: Informační povinnost a potvrzením od lékaře, že se dítě podrobilo všem pravidelným očkováním. (Podmínkou přijetí je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže podrobit očkování pro trvalou indikaci. Tato povinnost se netýká dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání)

 • Občanský průkaz (Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitelka školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel).

 • rodný list dítěte

 • doklad o  pobytu dítěte na území města Brna (pokud se liší od bydliště zákonných zástupců).

 • v případě cizinců je zapotřebí, aby rodiče dítěte předložili kopii dokladu o přechodném pobytu dítěte (z něj vyplývá, která škola je pro dítě spádovou)

 • čestné prohlášení o trvalém pobytu dětí z nespádového obvodu

 

Po ukončení přijímacího řízení budou nepotřebné a nadbytečné dokumenty řádně skartovány.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii!!!

 

Vzor textu  čestného prohlášení k trvalému pobytu

 

                            Čestné prohlášení o trvalém pobytu nespádového dítěte

 

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.XX. XXXX), má trvalé pobyt na adrese (uvést celou adresu trvalého bydliště dítěte).

 

 

Dne ………………………. ………………………………………

Podpis zákonného zástupce